Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.6.2021. Viimeisin muutos 17.6.2021.

1. Rekisterin ylläpitäjä

ESBE-hanke, Oulun ammattikorkeakoulu

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Kai Tolonen
kai.tolonen@oamk.fi

3. Rekisterin nimi

ESBE-hankkeen tapahtumien ilmoittautumis- ja kyselyrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on hallita ilmoittautumisia eri tapahtumiin ja hoitaa lippujen toimitus messuille kyselyyn vastanneille.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö ja oikeusperuste

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja käsitellään vain tarvittava aika tapahtumien järjestämiseen, jonka jälkeen henkilötiedot poistetaan, jos niiden säilyttämiseen ei olla saatu erillistä lupaa esimerkiksi yhteydenpitoon ja/tai arkistointitarkoitukseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja sivustolla olevien lomakkeiden kautta(tapahtumiin ilmoittautuminen, kysely).

7. Tietojen luovutukset ja vastaanottajat

Tietoja ei säännnönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, muuta kuin sitä vaativissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tietojen välitys messujärjestäjälle, jotta ilmaisliput saadaan toimitettua.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyen tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tahoille (esim. pilvipalvelut), jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia tavoilla, joilla varmistetaan riittävä tietosuoja henkilötietojen käsittelylle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterissä säilytetyt tiedot on suojattu asianmukaisesti. Tiedot sijaitsevat salasanasuojatuilla palvelimilla, joille on rajattu pääsy vain projektin henkilökunnalle.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tällaisissa tapauksissa on oltava yhteydessä sähköpostitse rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

10. Muut rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevia tietoja poistettavaksi. Pyynnöt tulee toimittaa sähköpostitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.